Menu

 

PRIVACY STATEMENT

Dit is de privacy statement van ACTIVEstudio BV, Margrietstraat 5, 6561WS te Groesbeek, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32078368 en aan haar gelieerde ondernemingen.

WAAROM DEZE PRIVACY STATEMENT?

Als je een Active abonnement hebt, een Active abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van een van onze diensten, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens wil Active transparant zijn, vandaar deze privacy statement.

Vanzelfsprekend gaat Active uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

In deze privacy statement beschrijven we hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Active.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacy statement  van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacy statement op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Active verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken in het kader van je Lidmaatschap of het gebruik van de Diensten, zijn:

Algemene categorieën persoonsgegevens:

·        Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, foto, geboortedatum en geslacht. Indien je via jouw werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma kunnen persoonsgegevens door je werkgever aan ons worden verstrekt;

·        Gegevens inzake jouw online account, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord en optioneel een digitale foto en informatie omtrent jouw sportdoel(en);

·        Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website of App via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld je IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiestatement voor meer informatie.

·        Financiële gegevens, zoals jouw bankrekeningnummer, factuurgegevens, jouw keuze voor de wijze van betaling (bijvoorbeeld automatische incasso), gegevens omtrent jouw financiële toestand of in enkele gevallen gegevens betreffende een schuldsaneringsregeling of onderbewindstelling;

·        Gegevens betreffende jouw Lidmaatschap, zoals de begindatum en duur van jouw Lidmaatschap, jouw bezoeken aan active of onze bezoeken bij jouw op gewenste locatie, je lidmaatschapsnummer en pasnummer, je abonnementsvorm (onbeperkt, daluren, Flex abonnement ), eventuele aanvullingen (groepslessen, diensten, aankoop van producten, persoonlijk trainingsschema, noodzakelijke medische gegevens die door uzelf vrijwillig aan ons worden verstrekt) en indien van toepassing je reden van opzegging;

·        Gegevens betreffende de administratie van jouw Lidmaatschap, zoals gegevens betreffende een eventuele contract overname, mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;

·        Opnamen van videobeelden, op onze vestiging en rondom het parkeerterrein word je geregistreerd door middel van onze videobewakingssystemen (CCTV);

·        De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;

·        Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om
persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Social media uitingen
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Active verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meerde contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING

Active verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de club krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal.

Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de ACTIVEsports app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

INFORMEREN

Active  verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via app of e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Active, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en achievements enz. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN

Wij vragen je bij jouw aanmelding of je ook informatie wil ontvangen over andersoortige producten ,diensten en informatie van Active, producten en diensten van derden en of we jouw gegevens mogen gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen via onze app community. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, kun je jezelf hiervoor aan en of afmelden via onze app.         

Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Active te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

RAPPORTAGE

Active verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

CONTACT MET LID

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per app, telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Active later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.                                    

WETTELIJKE VERPLICHTING

Active kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

MAAKT ACTIVE GEBRUIK VAN COOKIES?

Active maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies Active gebruik maakt, kun je lezen in de Cookieverklaring van Active zoals deze is opgenomen op onze website.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Active zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere pc of soortgelijk apparaat met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Active zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Active hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. Afhankelijk van de wettelijke plicht waaraan Active onderworpen is.

MAAKT ACTIVE BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Active maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat er een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens is overeengekomen. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van  advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKT ACTIVE GEGEVENS AAN DERDEN?

Active verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Active kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

In het geval dat Active een onderdeel of vestiging verkoopt of indien word aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve een van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. De meeste digitale gegevens worden beheert in onze ledenadministratie en activesports app die doormiddel van een account en eigen wachtwoord door de leden zichtbaar is.

RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. Deze wijzigingen kun je direct in de activesportsapp toepassen waarddoor wij een geautomatiseerde melding krijgen om deze definitief te maken.

WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, Avtive de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Active die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Active of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@active-studio.nl Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

Active studio BV
Margietstraat 5
6561WS Groesbeek

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld
jouw naam, adres en telefoonnummer.
Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Active opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen.
Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.
Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Active kun je contact opnemen met :
info@active-studio.nl